ממד הבריאות בוחן את מצב הבריאות של נשים לעומת בריאותם של גברים.

ממד זה בוחן את מצב הבריאות של נשים לעומת בריאותם של גברים בשלושה היבטים: תוחלת החיים, שיעורי התמותה והערכה עצמית של מצב הבריאות האישי. תוחלת החיים של נשים גבוהה בשלוש עד ארבע שנים מתוחלת החיים של גברים לאורך כל שנות המדידה. ההבדל יציב מאוד, ולכן כמעט אין להיבט הזה השפעה על האי-שוויון המגדרי. גם שיעורי התמותה של נשים דומה מאוד לזה של גברים ונשאר קבוע, ולכן גם הוא אינו גורם בעל משקל באי-שוויון המגדרי בממד הבריאות. ההיבט היחיד בממד זה שבו יש הבדל משמעותי בין נשים לגברים הוא בהערכה העצמית של נשים וגברים את בריאותם: שיעור הגברים המעריכים את בריאותם כטובה גבוה באופן עקבי משיעור הנשים המעריכות את בריאותן ככזו. בעתיד נבקש לבדוק בממד זה גם הבדלים מבניים בתקציב הבריאות והבדלים בין קבוצות חברתיות.

Share