מקצועות הטיפול כוללים מטפלות בילדים ומטפלות סיעודיות במוסדות ובמשקי בית. משלח יד זה הוא בעל תגמול כלכלי נמוך מאוד ואינו זוכה להערכה או ליוקרה חברתית. מספר הגברים המועסקים בתחום זה בטל בשישים לעומת מספר הנשים.

Share