קטגוריה זו כוללת אדריכלים, מתכנני ערים, קרטוגרפים ומהנדסים בכלל התחומים. מקצועות אלו זוכים להערכה וליוקרה ולעוסקים בהם סטטוס כלכלי-חברתי גבוה. קיים פער עצום בהיקף הגברים לעומת הנשים העוסקים במקצועות אלו.

Share