ממד העוני בוחן שני היבטים מגדריים של העוני: ההתפלגות המגדרית בקרב המוגדרים עניים ובקרב אלה שמקבלים הבטחת הכנסה.

בממד העוני נבחנו שני היבטים: תחולת העוני בקרב גברים מול נשים – כלומר שיעור הנשים ושיעור הגברים בקרב מי שמוגדרים עניים (לאחר תשלומי העברה ומסים), ושיעור הנשים ושיעור הגברים בקרב מקבלי הבטחת הכנסה. בשני ההיבטים שיעור הנשים גבוה משיעור הגברים לאורך כל השנים שנמדדו, כלומר, נשים עניות מגברים. הפער המגדרי בתחום אינו משתנה לאורך השנים, ומאחר שהתחום מושפע השפעה ישירה ממערכת הרווחה, התוצאות מעידות שהמדיניות להקלת העוני עיוורת מבחינה מגדרית.

 

Share