.

משנת 1999 שיעור הנשים בעלות 15-13 שנות לימוד גבוה משיעור הגברים.

Share