שיעור ההשתתפות של נשים בשוק העבודה נמוך משיעור הגברים. לאורך השנים חלה עליה בשיעור הנשים העובדות כך שהפער בינן לבין הגברים הצטמצם.
ממד שוק העבודה בוחן את ההבדלים בין נשים לגברים בהיבטים שונים של תעסוקה ושכר, בין היתר האם עובדים ובאיזה היקף, אופי ההעסקה ורמת השכר.

Share