בשכר לשעה יש פער קטן לטובת הנשים הערביות (בניגוד למצב בכלל האוכלוסייה), שנובע מכך שמעט הנשים המשתתפות בשוק העבודה הן המשכילות יותר מקרב הנשים, ואילו הגברים הערבים העובדים הם בעלי רמות שונות של השכלה.

Share